Wyciąg z regulaminu

WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZA

§ 1.

1.Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

2. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze w godzinach:poniedziałek w godz. 8:45 -10:00 oraz 16:00 – 17:00; wtorek w godz. 8:45 -10:00 oraz 16:00 – 17:00; środa w godz. 8:45 -10:00; czwartek - nieczynna; piątek w godz. 8:45 -10:00 oraz 16:00 – 17:00; w soboty w godz. 10:00 – 12:00;W niedziele i święta kościelne kancelaria jest nieczynna.

§ 2.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7.00 do godziny 20.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.

2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

3. Zachęca się do indywidualnego ubezpieczania grobów przez osoby mające prawo do grobu.

§ 3.

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty.

2. Wysokość opłat za roczną dzierżawę grobu pojedynczego wynosi 50 zł.

3. Opłaty pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.

§ 4.

1. Na terenie cmentarza zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b) zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
c) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
f) przemieszczania nagrobków,
g) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
h) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,
i) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
j) sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
k) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
l) wprowadzania zwierząt,
m) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.

3. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

4. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

5. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

6. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

7. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

8. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

§ 5.

Pełny tekst Regulaminu Cmentarza do wglądu w Kancelarii cmentarza. Regulamin cmentarza dostępny w kancelarii parafialnej, skrócony - wywieszony przy głównym wejściu na cmentarz .

 Copyright  © 2008-2017 Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia